Покана за Общо събрание на 21 януари 2017

Screen Shot 2016-06-08 at 3.11.42 PM

На 21 януари 2017 (събота) ще бъде проведено Общо събрание на БАСГП.

Предстои избор на Управителен съвет като на събранието кандидатурите ще бъдат гласувани, както и промени в Устава относно броя на членовете на Управителния съвет, адресната регистрация на БАСГП и промени в мисията и целите на асоциацията, ако има такива. Ще бъдат разгледани и новите заявки за членство в асоциацията.

Ще бъдат приети 3 нови фирми – членове.

Важно за всички желаещи да станат членове на БАСГП: Нови членове се приемат два пъти годишно по време на Общо събрание.

Ако желаете да подадете заявка за членство, моля свържете се със секретаря на асоциацията за допълнителна информация на телефон 0878 100 149. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.    Приемане отчета  на УС за дейността на БАСГП за 2016 година;
2.    Приемане доклада на Контролната комисия;
3.    Промени в Устава на БАСГП, касаещи избора и броя на членове на УС.
4.    Избор на нов Управителния съвет, и на нов Председател на Асоциацията;
5.    Приемане на нови членове на БАСГП;
6.    Приемане на програма за дейността на БАСГП  за 2017 г.;
7.    Приемане на бюджета на БАСГП за 2017 г.
8.    Разни.

Решението за свикване на Общо събрание на БАСГП бе взето на 17.11.2016 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Българска асоциация за съвременна графика и печат” в присъствието на следните членове на Управителния съвет, а именно:
1. „ГРАФИКА МС“ ЕООД, представлявано от управителя Анка Бимбалова – Председател на Асоциацията и Председател на УС
2. „АТИА ПРИНТ“ ООД, представлявано от управителя Найден Найденов – Зам. председател на УС
3. „Полиграфия Инфо“ ООД представлявано от Десислава Тодорова – секретар

Покана за Общо събрание, публикувана в Държавен вестник