Мисия и цели

Българската асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП) е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи за такъв печат, и други свързани дейности.

– да подпомага бизнеса на своите членове като осигурява помощ и съдействие за тяхната рентабилност и конкурентоспособност;

– да работи за подобряване на бизнесклимата въз основа на европейските практики и ценности;

– да работи за премахването на бюрократични и административни пречки пред бизнеса на своите членове и утвърждаване на добри практики в печатния бизнес;

– да подкрепя, представлява и защитава интересите на членовете си юридически;

– да допринася за сплотеността между членовете на основата на общите им интереси, ценности и кодекс на поведение, като асоциацията се утвърди в средище за взаимен обмен на идеи и информация;

– да си сътрудничи с български и международни организации в сектора, които споделят идеите и ценностите на асоциацията;

– да популяризира и разширява обхвата на различните методи за печат;

– да подпомага професионалното обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от печатната индустрия;

– да следи за ефективната пазарна конкуренция между членовете и да следи за предотвратяване на монополизма;

– чрез своята международна дейност да осигурява на членовете си достъп до глобалната общност от печатари и доставчици като им осигурява по-добра информираност и подкрепа за дейността им на българския и чуждите пазари;